natuurlijke heling
en bewustwording

Els Lode

AV Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode

Algemene Voorwaarden Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode,  
gevestigd Burgemeester v. Bruggenplein 3A Dalfsen
Ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer: 05040212.
 
Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van werk of van koop en verkoop door Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode gedaan of aangedaan.
 
In deze voorwaarden wordt Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode als opdrachtnemer betiteld, terwijl de andere partij verder wordt betiteld, terwijl de andere partij verder wordt betiteld als opdrachtgever.
 
Standaardvoorwaarden van de opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door opdrachtnemer zijn aanvaard.
 
De opdracht of bestelling van de opdrachtgever geldt als acceptatie van deze algemene voorwaarden. Bijzonderheden van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 
Artikel 2. Aanbiedingen
Alle aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 
Mondelinge aanbiedingen door Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode of haar/ zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door haar/ hem schriftelijk zijn bevestigd.
 
Tenzij anders is overeengekomen is Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode gehouden haar/zijn aanbiedingen gedurende 14 dagen gestand te doen.
 
Artikel 3. Afspraken
Afspraken of overeenkomsten met het personeel van Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode  zijn niet bindend, voor zover ze door de directeur van het bedrijf van Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode niet schriftelijk zijn bevestigd. Als personeel zijn dit in verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben, of door Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode ingehuurd personeel van derden of
ZZP-ers.
 
Artikel 4. Overeenkomst
De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden, wordt eerst bindend voor Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode door haar/zijn schriftelijke bevestiging.
 
Elke met Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode van voldoende kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, uitsluitend ter harer/zijner beoordeling.
Opdrachtgever zal toestaan dat zo nodig Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode  informatie betreffende haar/hem opvraagt.
Gegevens betreffende het aangebodene, zoals eigenschappen, maten, gewichten e.d., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode bij de aanbieding verstrekt, zijn voor Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode niet bindend en worden ter goeder trouw gegeven. Op de opdrachtgever rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt gedaan, tenzij Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode of diens directeur (indien dit niet dezelfde persoon is) daarmee akkoord gaat.

Artikel 5. Algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden
Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode aanvaardt slechts de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van contractpartners en/of derden, wanneer deze uitdrukkelijk en schriftelijk worden overeengekomen.
 
Eventuele toepasselijkheid van vorengenoemde algemene voorwaarden, laten echter de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode onverlet.
 
Algemene voorwaarden worden slechts door Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom afgehandeld worden via inkoopvoorwaarden.
 
Artikel 6. Intellectuele eigendomsrechten.
Op alle door Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen en teksten, behoudt hij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor.
Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren zijn slechts toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode.
 
De in het eerste lid bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, teksten en modellen blijven onvervreemdbaar eigendom van Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode en dienen op zijn eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Voor elke, in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €5.000,00, onverminderd het recht van Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
 
Artikel 7. Verplichtingen van Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode
Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode  is verplicht zich het opgedragen werk naar de bepalingen van de overeenkomst uit te voeren.
 
Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, richtlijnen van de vakgroepen en de wetgever uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap of nieuwste inzichten.
 
Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode behandelt alle gegevens van de opdrachtgever conform de richtlijnen zoals die zijn opgenomen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 
Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode zal alle informatie en de inhoud van gevoerde gesprekken onder de geheimhoudingsplicht bewaren.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode verplicht is genoemde vertrouwelijke informatie aan de wetgever of haar/zijn gevolmachtigde te verstrekken.
 
Artikel 8. Verplichtingen van de opdrachtgever
De opdrachtgever zorgt ervoor dat Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode tijdig kan beschikken;
Over de voor het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals toestemming van BIG geregistreerde deskundigen), zo nodig in overleg met Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode.
Over de ruimte waar het werk moet worden uitgevoerd, indien overeengekomen is dat de behandelingen op de locatie van de opdrachtgever uitgevoerd worden.
Over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en andere benodigdheden.
Over aansluitmogelijkheden voor elektrische apparaten, verlichting, verwarming, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie; deze moeten binnen 25 meter aanwezig zijn.Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode stelt als voorwaarde voor behandeling dat de opdrachtgever al zijn medische klachten, problemen en vragen voorlegt aan de (huis)arts en de diagnose en behandeling van de arts volgt. Ook als dit betekent dat de arts adviseert de behandelingen bij Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode te stoppen. Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode respecteert en handelt altijd volgens de medische voorschriften van (huis)artsen. Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode stelt geen medische diagnoses. Dit artikel is ook van toepassing op gegeven behandelvoorschriften van de apotheek.
 
De opdrachtgever is verplicht om, indien de behandelingen plaats vinden op de locatie van de opdrachtgever, zonder aanspraak op vergoeding water, gas en elektriciteit ter beschikking te stellen. Indien de opdrachtgever de levering van bepaalde materialen en/of de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk aan zich heeft voorbehouden, is hij aansprakelijk voor niet tijdige aanvoer of niet tijdige uitvoering daarvan.
 
Indien de aanvang of de voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor de opdrachtgever verantwoordelijk is, kunnen de daaruit voor Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode voortvloeiende schade en kosten aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
Indien de opdrachtgever verhinderd is voor een afspraak dan dient zij/hij zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak, deze af te melden bij Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode door middel van telefoon of via email. Indien de opdrachtgever dit verzuimt, zal Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode het gehele bedrag voor de afgesproken behandeling in rekening brengen.
 
De opdrachtgever dient Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode van alle gegevens, waarvan de wetgever heeft bepaald dat genoemde gegevens noodzakelijk zijn, te voorzien.
 
Artikel 9. Uitbesteding werk aan derden
Opdrachtgever geeft Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode toestemming om voor de uitvoering van de opdracht de hulp en deskundigheid van derden in te mogen schakelen.
 
Artikel 10. Prijzen
Indien na het tijdstip van de opdracht door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden aangebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, of sociale bepalingen, heeft elk van de partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
 
Onvoorziene tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen kunnen worden doorberekend. Indien de prijsfluctuatie van de overeengekomen transactie meer dan 5% bedraagt, hebben beide partijen het recht algehele verrekening te verlangen.
 
Artikel 11. Materialen
Tenzij anders is overeengekomen wordt van de goederen de normale handelskwaliteit geleverd en verwerkt.
Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, hardheid, dikte enz., geven geen reden tot afkeuring. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen.
Ondergeschikte veranderingen (b.v. kleine modelveranderingen) van of aan de door Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode geleverde artikelen, geven geen reden tot afkeuring.
 
Artikel 12. Meer en minderwerk
Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer en minderwerk dat voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling of schriftelijk is opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking.
 
Door Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar/zijn schuld, kunnen aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 
Artikel 13. Annuleren
Indien de opdrachtgever de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is zij/hij verplicht de door Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostprijs, inclusief lonen en sociale lasten, aan te nemen en te betalen en is zij/hij gehouden tot een volledige vergoeding jegens Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode van het reeds gepresteerde.
Opdrachtgever zal eveneens aan Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode als schadeloosstelling verschuldigd zijn, het bedrag van 1/3 van de overeengekomen prijs. Opdrachtgever is voorts verplicht Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode  te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen.
 
Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. Het al of niet verlenen van subsidie, vergoedingen of andere vormen van compensatie of financiering zijn nimmer argumenten om gegeven opdrachten te annuleren, tenzij alsdan tussen opdrachtgever en Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode schriftelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 14. Opleveringstermijnen
De overeengekomen leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de opdrachtgever Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode schriftelijk in gebreke te stellen.
De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting, dat er voor Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode geen beletselen zijn de uitvoering van het werk ter hand te nemen.
Wanneer bestelde goederen na het verstrijken van de opleveringstermijnen niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen, voor zijn rekening en risico, te zijner beschikking opgeslagen.
 
Artikel 15. Klacht
Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode  terstond schriftelijk op de hoogte te brengen. Deze bepaling is ook van toepassing op de verrichte behandelingen in het kader van de complementaire zorg.
 
Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na de dag van de levering of behandeling Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek opgemerkt hadden kunnen worden, dan wordt de opdrachtgever geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of de dienst is afgenomen, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclameren.
 
Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode dient in staat te worden gesteld ingediende klachten te controleren. Bij overeenstemming zal een schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.
 
Indien de klacht naar het oordeel van Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode  juist is, zal Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen en diensten, hetzij zorg dragen dat de opgetreden gebreken worden verholpen.
 
Artikel 16. Aansprakelijkheid
Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode is niet aansprakelijk voor de kosten, schades en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:
Overmacht, zoals verder in art. 17 van deze voorwaarden is omschreven;
Daden of nalatigheden van de opdrachtgever, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld;
Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische, chemische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
Enige andere van buiten afkomende oorzaak. 
Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode is aansprakelijk, voor zover haar/zijn verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan materieel en goederen, voor zover ontstaan door schuld van Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode of van heb die door Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode te werk zijn gesteld op de aan Natuurlijke Heling en Bewustwording opgedragen werk(en).
 
Door opdrachtnemer verstrekte informatie en adviezen zijn slechts van algemene aard en vrijblijvend. Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door een verkeerde interpretatie hiervan door opdrachtgever.
 
Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook. Ontstaan doordat Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke en/of psychische aandoeningen, medicijngebruik werkzaamheden en/of bepaalde vormen van vrijetijdsbesteding.
 
Elke deelname aan een behandeling, cursus of workshop is voor eigen risico van de opdrachtgever. Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.
 
Artikel 17. Overmacht
Buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode, ex- en importverboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode overmacht op, die Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode ontheft van zijn verplichting tot levering c.q. uitvoering van welk, zonder dat de opdrachtgever enigerlei recht op schadevergoeding, van welk aard of hoe ook genaamd, kan doen gelden.
 
Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, geheel te harer/zijner eigen beoordeling, om of de koopovereenkomst c.q. overeenkomst tot uitvoering van werk te annuleren of deze te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan, waarbij de opdrachtgever verplicht is de eventuele geleverde prestatie te betalen.
 
Artikel 18 Eigendomsvoorbehoud
Zolang Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode geen volledige betaling heeft ontvangen inzake een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop/verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen), blijven de geleverde goederen, eigendom van Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode.
 
Indien de nalatige opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surseance van betaling aanvraagt of heeft verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd, heeft Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode het recht de goederen terug te vorderen en tot zich te nemen.
Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de opdrachtgever verboden, zolang zij/hij niet aan haar/zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 
Artikel 19. Wanprestatie en ontbinding
Indien de opdrachtgever op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal zij/hij daarvoor alleen reeds in gebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal in geval van wanprestatie van de opdrachtgever Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te verklaren, zulks te zijner keuze.
 
De in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten heeft Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode eveneens, indien de opdrachtgever in staat van faillissement mocht worden verklaard of haar/zijn faillissement wordt aangevraagd, indien zij/hij surseance van betaling heeft aangevraagd of heeft verkregen, haar/zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, haar/zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q. derden is of wordt overgenomen, of indien zij/hij het voornemen heeft Nederland metterwoon te verlaten.
In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Natuurlijke Heling en Bewustwording Els Lode op de opdrachtgever heeft, terstond opeisbaar zijn.
 
Download Algemene Voorwaarden